ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การประชุมผู้ปกครองเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหา

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหา ณ ห้องละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

 
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุน
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา/ทาง ที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดโครง TO BE NUMBER ONE
ร่วมแสดงความยินดีกับ“ทีม S48 ขุนพล EV Bike วิทยาลัยการอาชีพพล”
การแข่งขัน “โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑
การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๕ ท่าน
วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ทำการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ๑ เพื่อเตรียมพร้อมการสอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ
คณะกรรมการดำเนินงานชุดเฉพาะกิจได้ดำเนินงานแจกชุดให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา
การพิจารณา และอนุมัติ ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การพิจารณา การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์
การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายในงานศูนยข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อเตรียมรับการตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เข้าร่วมโครงการ SCI Open House สำหรับสถานศึกษาษา MOU ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพสเซอร อุตสาหกรรม จำกัด
เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการรับสมัครและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดประชุมคณะดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกลั่นกรอง คัดเลือก หนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๖
เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖
เข้าศึกษาดูงานพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรอุมา เขื่องสถุง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดี กับครูวัชรดล เอนอ่อน ได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกนุช จันทรเทศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน ๓ ท่าน เนื่องในได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพลได้ให้การสนับสนุนวิทยากร เพื่อร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้บริการประชาชน
ลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน”ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขับเคลื่อนศูนย์ อาชีวะช่วยประชาชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ขอแสดงความยินดีกับนายจิรวัฒน์ ดีจะมาลา นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวส.๒ ที่สอบผ่านมาตรฐานการเช็คระยะ ช่างระดับ ๑
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือการประเมินผล โครงการสำคัญตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สาขาพล)
ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด (สาขาบัวใหญ่)
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ และได้แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน
นักเรียนกลุ่มจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพล
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำทีมโดยคุณครูสมเกียรติ ยิ้มนาคพร้อมทั้งนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ออกบริการช่วยเหลือประชาชน
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ งปม.๖๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ งปม.๖๖ ตำแหน่งครูพิเศษ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะครูจากโรงเรียนพลประชานุกูล นำใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพล มามอบให้กับทางวิทยาลัย
การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
กิจกรรมรำบายศรีสู่ขวัญ ชื่อชุดการแสดง”ผูกข้อฮับขวัญลูก ปัดป้องศรี”เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ และโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ
ร่วมประชุมเป็นเครือข่ายพร้อมเข้าร่วมเวทีและประชาคมการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC (Continuous and Linking Curriculum)
ประธานประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การอบรมโครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพฯ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงวงล้อการออกสลากกาชาด ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอพลประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึก และครูนิเทศ
โครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีสรรถนะสูง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมรับมอบนโยบายและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัท โค้วอยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
ออกช่วยกิจกรรมการออกร้านธารากิ่งกาชาดอำเภอพล ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอพล ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่”
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
ชี้แนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
การฝึก”ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”
งานครูที่ปรึกษาประชุมร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาในกลุ่มมีปัญหา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการตรวจคัดกรองโรค HIV และโรคซิฟิลิส แก่นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................