ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

 วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะครูจากโรงเรียนพลประชานุกูล นำใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพล มามอบให้กับทางวิทยาลัย
การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
กิจกรรมรำบายศรีสู่ขวัญ ชื่อชุดการแสดง”ผูกข้อฮับขวัญลูก ปัดป้องศรี”เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ และโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ
ร่วมประชุมเป็นเครือข่ายพร้อมเข้าร่วมเวทีและประชาคมการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC (Continuous and Linking Curriculum)
ประธานประชุมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การอบรมโครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพฯ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงวงล้อการออกสลากกาชาด ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอพลประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูฝึก และครูนิเทศ
โครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีสรรถนะสูง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมรับมอบนโยบายและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัท โค้วอยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
ออกช่วยกิจกรรมการออกร้านธารากิ่งกาชาดอำเภอพล ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอพล ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่”
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
ชี้แนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
การประชุมผู้ปกครองเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหา
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
การฝึก”ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”
งานครูที่ปรึกษาประชุมร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาในกลุ่มมีปัญหา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการตรวจคัดกรองโรค HIV และโรคซิฟิลิส แก่นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สอบประเมินรายวิชาโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน“การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล “ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าไหว้สักการะ พระพุทธรูป , องค์พระวิษณุกรรม , พระภูมิเจ้าที่ เนื่องด้วยผลงาน "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์"
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนโนนข่า
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน “ทักษะการขายและการบริการหลังการขาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด”
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการโรงแรม”
การประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓
โครงการสวดมนต์ เจริญปัญา
การเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ”
การฝึกภาคสนาม (ประจำวันที่ ๔) ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย
ตัวแทนคณะครูทั้ง ๙ แผนกวิชา ได้ทำการออกสอนหลักสูตรระยะสั้นในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกแผนกวิชา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๒๓
พิธีเปิดการฝึกภาคสนามและสถานีทดสอบกำลังใจ ๑๓ สถานี
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษา ในการซ่อมแซมรถยนต์
บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้าประชาสัมพันธ์ แนะแนวการทำงานและแนะนำองค์กร
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การนิเทศการสอน ครูอรอุมา พะวังค์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ตามโครงการนิเทศการสอนและประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะครูทั้ง ๘ แผนกวิชา พบปะกับกลุ่มนักเรียนและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น
การนิเทศการสอนหัวหน้าแผนกวิชา ตามโครงการนิเทศการสอนและประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การออกแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความชำนาญด้านวิชาชีพ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ ตัวแทนนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ " ไปทดลองและแสดงผลงาน เนื่องในงาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่”
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสอบ V-Net ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ชดเชยรอบเช้าของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
โครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรอบกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ
พิธีเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรฝ่ายสนันสนุนการศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัล งานวันครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมออกบูธ แนะแนวและมอบของขวัญให้เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
การเปิดโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม ปลูกกล้วย และปล่อยปลา ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ
พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................